Tjenester

Revisjon

Revisjon er vår hovedtjeneste. Revisjonen av årsregnskapet av en uavhengig revisor er en viktig del av det økonomiske samspillet mellom aktørene i næringslivet. Selskapsregnskapene er med og danner grunnlaget for mange viktige beslutninger hver dag. Både kunder og leverandører, långivere og samarbeidspartnere i tillegg til eiere og offentlige myndigheter er brukere av regnskapene. Revisjonen er med og sikrer kvaliteten på beslutningsgrunnlaget.

Hovedregelen er at alle som er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 er revisjonspliktige, men revisjon er gjort frivillig for de minste aksjeselskaper i Norge. Små selskap kan derfor velge å ikke få sine regnskaper revidert. Det er en viktig beslutning som skal tas om man ønsker revisjon eller ikke i små selskap. Før beslutningen tas bør man tenke gjennom om omverdenen kan få endret tillit til selskapet hvis regnskapet ikke blir revidert.

Alternativer til revisjon av regnskapet kan være forenklet revisorkontroll eller revisjon av deler av regnskapet.

Forenklet revisorkontroll
Dette er en overordnet gjennomgåelse av perioderegnskap eller årsregnskap. Revisor avgir en uttalelse om at det ikke er avdekket noe som gir grunn til å mene at årsregnskapet inneholder vesentlige feil. Denne uttalelsen kan vedlegges regnskapet til viktige forretningsforbindelse.

Revisjon av deler av regnskapet
Revisjon av deler av regnskapet vil kunne gi styret og eierne nødvendig trygghet for verdsettelse og eksistens av viktige regnskapsposter. I tillegg bidrar vår uttalelse til nødvendig tillit hos långivere og øvrige forretningsforbindelser.

Revisorutarbeidelse av årsregnskap

Har man valgt å ikke få regnskapet revidert, kan det være formålstjenlig å få årsregnskapet utarbeidet av revisor. Du vil da om få en uttalelse om arbeidet som er utført av revisor. Revisorutarbeidelse av årsregnskapet gir brukerne av regnskapet tillit til at regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapslovens regler.

Redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen

I flere tilfeller vil det være behov for attestasjoner og redegjørelser avgitt av revisor. Eksempler på slike tilfeller er:

 • Ved stiftelse av selskap. Vi er behjelpelige med å utarbeide stiftelsesdokumenter og avgi nødvendige erklæringer
 •  Kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse
 •  Avtaler mellom selskap og aksjonær
 •  Omdanning.

Andre uttalelser og bekreftelser

I flere andre tilfeller vil det også komme krav om bekreftelser fra revisor. Eksempler på dette er:

 • Attestasjon av aksjeeierbok
 • Attestasjon av Skattefunn
 • Attestasjon av bruk av offentlige midler

Rådgivning


Som din revisor vil vi ha betydelig innsikt i de utfordringer virksomheten til enhver tid står ovenfor.

Vi vil derfor ofte være den mest effektive og foretrukne rådgiver på en rekke områder innenfor intern kontroll, skatt og avgift og regnskapsmessig bistand.

Den rådgivning vi tilbyr våre revisjonskunder vil samtidig måtte vurderes opp mot uavhengighetsbestemmelsene i revisorlovgivningen.

 

De hovedtjenester vi kan tilby er følgende:

 • Regnskaps- og ligningsteknisk bistand
 • Skatte- og  avgiftsbistand
 • Annen regnskapsmessig bistand
 • Internkontroll/virksomhetsstyring
 • Skattefri omdanning
 • Etablering av virksomhet
 • Attestasjoner.